Úvodní stránka / Konference a semináře / Ingrovy dny 2011

Ingrovy dny 2011

INGROVY  DNY  (ID2011)

Ve čtvrtek 3.3. 2011 se v aule Mendelovy univerzity v Brně bude konat konference XXXVII. Seminář o jakosti potravin a potravinových surovin, který je tradiční a doprovodnou akcí veletrhů BVV (G+H). V rámci Ingrových dnů 2011 proběhne více vzdělávacích akcí, na které jste také srdečně zváni. Program a přihláška je níže v dokumentech (2. cirkulář + přihláška).

Den před seminářem tj. ve středu 2.3. 2011 budou cílové skupině z řad zejména studentů VŠ (zájemci z MENDELU, MU, VFU) přednášet odborníci a společným jmenovatelem akce je mléko. Tato akce proběhne pod patronací projektu OPVK (doc. Šustové) "Komplexní vzdělávání lidských zdrojů v mlékařství (web: http://mlekarstvi.cz). Program je níže v dokumentech (Den s mlékem). Tato akce je spolufinancována z ESF a státního rozpočtu ČR, takže je vstup volný.

Den po semináři 4.3. 2011 se koná doprovodná akce "Kulinární využití tvarůžků", pod patronací Klubu přátel sýrů (KPS) a v rámci publicity zmíněného projektu OPVK. Pozvánka je níže v dokumentech (Tvarůžky) a tato akce je pro zvané odborníky a členy klubu.

Program

08:00 -- 09:00 Registrace účastníků, instalace vývěskových sdělení (posterů)

09:15                          Zahájení semináře

Přivítání účastníků (Prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc., rektor Mendelovy univerzity v Brně)

Úvodní slovo  (prof. MVDr. Ing. Tomáš Komprda, CSc., Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D.)

09:30 -- 10:40 Vyžádané přednášky

Doc. MVDr. Jiří Ruprich, CSc.: Potraviny, výživa, zdraví

Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc., Ing. Ctibor Perlín, CSc.: Mýty o potravinách a výživě

Doc. MVDr. Ladislav Steinhauser, CSc.: Perspektivy produkce, spotřeby, jakosti a zdravotní nezávadnosti masa a masných výrobků

Ing. Jitka Götzová, MVDr. Ing. Dana Třísková: Aktuálně z oblasti kvality a bezpečnosti potravin

10:50 -- 11:10 Diskuse

11:10 -- 11:40 Přestávka, prohlížení posterů a sekce OPVK (chodby a místnost A22)

11:40 -- 13:15 Vyžádané přednášky

Ing. Jiří Kopáček, CSc., doc. Ing. Květoslava Šustová, Ph.D.: Perspektivy produkce, spotřeby, jakosti a zdravotní nezávadnosti mléka a mléčných výrobků

Dr. Ing. Zdeňka Panovská: Uplatnění metod pro senzorickou analýzu

Doc. Ing. Kamila Míková, CSc.: Obsah mastných kyselin a cholesterolu ve vaječném žloutku v závislosti na způsobu chovu

Doc. Ing. Marie Hrušková, CSc.: Jakost potravinářské pšenice a metody hodnocení mlýnských výrobků

Doc. Ing. Jindřiška Kučerová, Ph.D.: Vývoj pekařského oboru v ČR a jeho postavení v EU

13:15 -- 13:30 Diskuse

13:30 -- 14:15 Přestávka na oběd

14:15 -- 16:00 Vývěsková sdělení a diskuse u nich (2. patro, chodba před aulou a místnost A22)

Bajbár M.: Pokus o znovuoživení tradičních technologií masné výroby

Bartošová L., Simonics T.: Monitoring zaměřený na prevalenci Listeria monocytogenes v některých potravinách určených k přímé spotřebě v tržní síti ČR v roce 2010

Bednářová M., Zorníková G.,  Rozíková V., Borkovcová M.: Množství a složení tuků vybraných zástupců hmyzu

Dračková E., Lichovníková M., Gál R., Šubrt J.: Porovnání parametrů barvy svaloviny kura a bažanta

Foltys V., Kirchnerová K., Vršková M., Pokorný F.: Uvádzanie surového kravského mlieka na slovenský trh, výsledky sledovania mikrobiologickej kvality surového mlieka v sieti mliečnych automatov

Götzová J., Třísková D.: Aktuálně z oblasti kvality a bezpečnosti potravin

Haluzíková T., Štoudková H., Dračková M., Borkovcová I., Lenka Vorlová L.: Využití plynové chromatografie při analýze methylesterů mastných kyselin v mléce

Hamouz K., Lachman J., Hejtmánková K., Cimr J., Čížek M.: Obsah hlavních antioxidantů v ekologicky vypěstovaných bramborách s různou barvou dužniny

Hofmanová T., Hrušková M., Švec I.: Charakteristiky směsí vybraných druhů tuzemských obilovin

Chodurová M., Hřivna L.: Monitoring růstu a kvality cukrovky v roce 2010 v oblasti Hané

Jančovičová J., Staruch L.: Senzorické hodnotenie vybraných šuniek z kategórie štandard

Janštová B., Necidová L., Karpíšková R.: Využití programu prediktivní mikrobiologie ve výrobě čerstvých sýrů

Jůzl M., Elzner P., Drápal K., Bubeníčková A.: Porovnání vlivu hnojení močovinou s inhibitorem nitrifikace na výnos a kvalitu brambor

Kalhotka L., Číhalová Z.: Stanovení významných skupin mikroorganismů ve vzorcích koření (anýzu, fenyklu a kmínu) od různých typů výrobců

Karas J., Švec I., Hrušková M.: Jakostní profil komerční potravinářské pšenice

Kavřík R., Řehůřková I., Ruprich J.: Jód v mléce z tržní sítě ČR v letech 2007 -- 2010

Kirchnerová K., Foltys V., Špička J.: Rozdiely v profile mastných kyselín mliečneho tuku vo vzťahu k systému chovu dojníc

Kopec K.: Jakost potravin v globalizovaném trhu

Kováčová M., Dodok L., Žofajová L., Mikuš L.: Gynostemma pentaphyllum ako potenciálny zdroj zdraviu prospešných látok v potravinách (flavonoidy, saponíny)

Kozelková M., Lužová T., Šustová K.: Využití FT - NIR spektroskopie k rozlišení olomouckých tvarůžků vyrobených v různém ročním období

Králíčková Š., Konečná L., Pokorná M., Kuchtík J.: Vzájemné vztahy mezi vybranými ukazateli složení a kvality ovčího mléka

Krupková D., Konečná H.: Porovnání chemických parametrů olomouckých tvarůžků vzhledem k jejich tvaru

Leitnerová D., Dostálová J., Bouzová M., Šípková A.: Stanovení rezistentního škrobu v mlýnských výrobcích

Lužová T., Šustová K., Havlíková M.: Využití NIR spektroskopie při kontrole falšování eidamských sýrů

Mikuš L., Medveďová A., Kováčová M., Dodok L.: Vplyv vybraných hydrokoloidov na organoleptické vlastnosti a trvanlivosť pekárskeho výrobku

Nedomová Š., Simeonovová J.: Stanovení pevnosti syrových nevařených těstovin tvaru špaget

Němcová M., Kalhotka L., Fišerová H.: Růst Escherichia coliEnterococcus faecium v mléce a tvarohu a jejich produkce plynů

Petrová M., Škorpilová T., Rohlík B. A., Pipek P., Potůček T.: Sledování čerstvosti masa enzymovou detekcí

Potůček T., Pipek P., Rohlík B. A.: Vliv doby zaležení díla na texturu šunek

Potůček T., Rohlík B. A., Pipek P.: Stabilita barvy nákroje šunek v závislosti na době zaležení díla

Přidal A.,  Vlkovič D., Vorlová L.: Kvalita a označování medu ze specializovaných obchodů Brna

Přichystalová J., Kalhotka L.: Mikrobiální kontaminace věnečků v závislosti na skladovací teplotě

Rozíková V., Zorníková G., Gregor T., Przywarová A.: Složení mastných kyselin křepelčích vajec krmených semeny šalvěje španělské

Ruprichová L., Dračková M., Borkovcová I., Vorlová L.: Ověřování pravosti mléka metodou RP-HPLC

Sedláčková T., Chalupová P., Kaplanová K., Gregor T., Šulcerová H., Urban T., Sláma P.: Polymorfismy v deseti kandidátních genech a jejich vliv na obsah intramuskulárního tuku, cholesterolu a mastných kyselin u plemene prasat bílé otcovské

Severa L., Pavloušek P., Buchar J., Nedomová Š., Kumbár V.: Kvantifikace tvaru bobulí různých odrůd vinné révy

Severa L., Šustová K., Kozelková M.: Změny tokových vlastností jogurtu obohaceného přípravkem nopal

Skočková A., Ševčíková Ž., Cupáková Š., Karpíšková K., Janštová B.: Rezistentní Escherichia coli v syrovém kravském mléce z prodejních automatů

Steinhauserová P., Řehůřková I., Ruprich J.: Studium obsahu mastných kyselin a sodíku u vybraných trvanlivých fermentovaných masných výrobků pořízených na trhu ČR

Šípková A., Dostálová J.: Obsah tuku a složení mastných kyselin tuku dehydratovaných sójových nápojů

Trojan V., Přenosil J.: Počátky projektu TT point (transfer technologií na MENDELU) a jeho možnosti

Tůmová E., Chodová D.: Vliv restrikce na fyzikální ukazatele masa králíků

Zaujec K., Gondeková M.: Kvalita mäsa jatočných kráv dvoch vekových kategórií v závislosti na mramorovaní mäsa

14:15 -- 16:00 Prezentace sekce OPVK (v místnosti A22)

Tisková zpráva

Na počátku března se konaly na Mendelově univerzitě v Brně Ingrovy dny, byly  příležitostí potkat se s odborníky z řad potravinářů, pěstitelů, chovatelů, hygieniků a odborníků na výživu a to za hojné účasti studentů z různých univerzit. Společnost pro výživu je tradičním spolupořadatelem a každým rokem se její členové aktivně podílí na programu konference i dalších doprovodných akcí.

Úterý před seminářem je tradičně vyhrazeno přednáškám pro studenty v rámci výuky různých předmětů nebo projektů. Letos to byl soubor přednášek nazvaných Den s mlékem na MENDELU, a to za hojné účasti studentů jejichž počet překročil kapacitu auly. Tato akce se konala v rámci projektu Komplexní vzdělávání lidských zdrojů v mlékařství a byla spolufinancována z rozpočtu Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR. Na úvod promluvil Ing. Kopáček z Českomoravské svazu mlékárenského o stavu produkce mléka a výrobků z něj v České republice a ve světě a dále Ing. Seydlová z Výzkumného ústavu mlékárenského o kvalitě biomléka. Poté MVDr. Halina Matějová z Masarykovy univerzity a členka prezídia SPV se svým příspěvkem nazvaným Co Čech, to odborník na výživu dotkla situace v ČR v případě vzdělávání v oblasti výživy. Paní docentka Květoslava Šustová (MENDELU) sumarizovala znaky dobrého sýru a nutriční terapeutky Mgr. Březková a Mgr. Pokorná navázaly tématem o laktózové intoleranci a o významu mléka mateřského. Program v aule uzavřel  Ing. Kalhotka (MENDELU) s příspěvkem Život ve sklenici mléka.

 

Čtvrteční Seminář o jakosti potravin a potravinových surovin se konal již po sedmatřicáté (3. března). Na úvod hosty přivítal prorektor Mendelovy univerzity v Brně doc. Ing. Miroslav Havlíček, CSc. První sekci otevřel přednáškou docent Jiří Ruprich z Odboru hygieny výživy a bezpečnosti potravin v Brně (SZÚ v Praze) na téma Potraviny, výživa a zdraví. Shrnul jednotlivé přístupy k hodnocení potravin, které se liší již třeba geograficky, a to i v rámci EU. Komentoval, jakým způsobem mají média vliv na veřejné mínění s uvedením známých kauz ohledně jakosti a zdravotní nezávadnosti potravin, střety ohledně zdravotních tvrzení a i jakých rizik se nejvíce spotřebitelé jednotlivých zemích obávají. Toto téma rozvedla paní profesorka Jana Dostálová z VŠCHT v Praze, předsedkyně Odborné skupiny pro potravinářskou a agrikulturní chemii ČSCH a místopředsedkyně Společnosti pro výživu, když pohovořila o Mýtech o potravinách a výživě. Shrnula význam výživy, uvedla rizika z potravin uváděné odborníky ale i neodborníky, a naznačila, odkud by spotřebitel měl čerpat i neměl čerpat informace ohledně optimálního složení stravy. Dále vyjmenovala několik případů z minulosti a zdroje, ze kterých byly a jsou šířeny poplašné zprávy a nepravdivé, klamavé a zavádějící informace, které veřejnost bohužel považuje za hodnověrné. Na závěr uvedla vybrané mýty a ničím nepodložené informace v rámci jednotlivých skupin potravin, které se k lidem šíří nejčastěji z internetu, ať již elektronickou poštou nebo z různých webových stránek. Třetím vystupujícím byl docent Ladislav Steinhauser, děkan Fakulty veterinární hygieny a ekologie z VFU Brno, který posluchače s osobitostí sobě vlastní zaujal příspěvkem o Perspektivách produkce, spotřeby, jakosti a zdravotní nezávadnosti masa a masných výrobků. Pohovořil, jakým způsobem spotřebitel vnímá tento produkt jako potravinu, uvedl několik čísel ze statistik produkce a trhu s masem, jakožto významnou surovinou, a dále naznačil perspektivy produkce vepřového masa v Evropě a situaci v ČR. Na závěr první sekce přednesla příspěvek paní Ing. Jitka Götzová, ředitelka Odboru bezpečnosti potravin z Úřadu pro potraviny (MZe), s názvem Aktuálně z oblasti kvality a bezpečnosti potravin. Účastníkům konference představila Úřad pro potraviny, dále strategické dokumenty vlády ČR v oblasti bezpečnosti potravin a představila používané značky kvality jako je například KLASA, chráněná označení původu (CHOP) a zeměpisná označení (CHZO), zaručené tradiční speciality (ZTS) a značku Regionální potravina, která se udílí v rámci krajů ČR. Všechna tato označení slouží jako komunikační prvek se spotřebitelem, garance splnění parametrů jakosti produktů nebo procesů, je možností ochrany názvů před napodobováním a zároveň podporou rozmanitosti zemědělské produkce surovin a výrobků. Na závěr paní ředitelka Götzová představila Informační centrum bezpečnosti potravin, jehož cílem je mj. komunikace a zvyšování informovanosti a vzdělanosti široké veřejnosti. Uvedla internetové aplikace zaměřené na cílovou skupinu spotřebitelů a program Výživa ve výchově ke zdraví pro žáky a učitele 2. stupně ZŠ (www.viscojis.cz, www.viscojis.cz/teens/). Na úvod druhé sekce promluvil o perspektivách produkce mléka a mléčných výrobků Ing. Jiří Kopáček z ČMSM, dále trio odborníků z VŠCHT v Praze, a to nejprve paní doktorka Zdeňka Panovská o uplatnění metod pro senzorickou analýzu, dále docentka Kamila Míková o obsahu mastných kyselin a cholesterolu ve vaječném žloutku a poté docentka Marie Hrušková o jakosti potravinářské pšenice a metodách hodnocení jakosti mlýnských výrobků. Konferenci uzavřela docentka Jindřiška Kučerová z MENDELU, když shrnula vývoj pekařského oboru v ČR a naznačila jeho postavení v EU. V místnosti A22 se představila v rámci publicity pětice projektů OPVK řešených na AF MENDELU (CZ.1.07/2.3.00/09.0037: Další odborné vzdělávání jako cesta ke zkvalitnění personálního zabezpečení pracovníků pro biotechnologický výzkum a vývoj - koordinátorem je doc. RNDr. Břetislav Brzobohatý, CSc.; CZ.1.07/2.3.00/09.0090: Vzdělávání a týmová spolupráce v oblastech regenerace krajiny intenzivně narušené lidskou činností - Ing. Martin Brtnický; CZ.1.07/2.3.00/09.0081: Komplexní vzdělávání lidských zdrojů v mlékařství - doc. Ing. Květoslava Šustová, Ph.D.; CZ 1.07./2.4.00/12.0045: Posílení spolupráce mezi MZLU v Brně a dalšími institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu - Dr. Ing. Zdeněk Havlíček; CZ.1.07/2.4.00/12.0043: Partnerská síť v oblasti speciálních plodin - Ing. Gabriela Růžičková, Ph.D.). Návštěvníci mohli nejen shlédnout prezentované materiály ale i ochutnat mléčné výrobky a pomazánky a pohladit svůj čichový smysl různými druhy koření.

 

Ingrovy dny byly v pátek 4. března zakončeny workshopem s názvem Kulinární využití tvarůžků, což byl výstup projektu, který byl financován Interní grantovou agenturou AF Mendelovy univerzity v Brně pod číslem TP 10/2010 s názvem Technologické a mikrobiologické parametry vstupní suroviny a jejich vliv na průběh zrání a výslednou jakost tvarůžků. Cílem projektu bylo na základě chemických, mikrobiologických, fyzikálních a senzorických analýz posoudit technologické a mikrobiologické parametry vstupní suroviny a jejich vliv na průběh zrání a výslednou jakost tvarůžků. V úvodu byly představeny výsledky a základní informace o výrobě tohoto originálního českého zrajícího sýru, který vyrábí firma A.W. z Loštic již od roku 1876. Olomoucké tvarůžky nedávno získaly evropské chráněné označení původu (PGI). Manželé Poštulkovi z Loštic z firmy Lahůdky McTEROZ přivezli na ochutnávku tvarůžkové vdolky, kremrole, štrůdly, šátečky a koláčky. Přítomní také mohli ochutnat tvarůžkovou polévku s tvarohem, nebo různé pomazánky, které připravil Ing. Kalhotka, jinak předseda Klubu přátel sýrů, se svým spolučleny. Završením bylo rozkrojení a ochutnávka Tvarůžkového dortu.

O akci již vyšel článek v Brněnském deníku a materiály budou prezentovány i v časopise Apetit.

 

 

NázevDatum dokumentuModifikacePříloha
Program konference Ingrovy dny 201102. 03. 201102. 03. 2011 11:55:12  
Poster AULA02. 03. 201102. 03. 2011 11:55:47  
Program akcí ID2011 - Den s mlékem01. 02. 201101. 02. 2011 10:35:29  
Program akcí ID2011 - Tvarůžky01. 02. 201101. 02. 2011 10:36:17