Úvodní stránka / Konference a semináře / Ingrovy dny 2017

Ingrovy dny 2017

XLIII. KONFERENCE O JAKOSTI POTRAVIN A POTRAVINOVÝCH SUROVIN

(Sborník plných příspěvků z konference ke stažení)

ZAMĚŘENÍ KONFERENCE 

Hlavním zaměřením odborné konference s mezinárodní účastí konané 1. března 2017 na akademické půdě Mendelovy univerzity v Brně je problematika jakosti a zdravotní nezávadnosti potravin rostlinného a živočišného původu. Tato odborná akce je příležitostí k setkání odborníků v oblasti výroby, kontroly a hodnocení jakosti potravin z vědeckých institucí, dozorových orgánů a praxe.

VLOŽNÉ PRO ÚČASTNÍKY

Termín pro přihlášení k aktivní účasti je do 6. února 2017. Vložné je 960 Kč vč. DPH (zahrnuje sborník a občerstvení). Účastníci z MENDELU platí vložné bez oběda (840 Kč).

PŘÍSPĚVKY

Příspěvky k aktivní účasti zasílejte podle přiloženého vzoru do 13. února 2017 na e-mail: ingrovy.dny@mendelu.cz.

PLATBA

Platbu vložného je možné provést od 1. ledna do 26. února 2017 na účet Mendelovy univerzity v Brně (IČO: 62156489), číslo účtu 7200310267/0100, variabilní symbol 2170081, konstantní symbol 308. Do poznámky k platbě uveďte jméno účastníka. 

Pro zahraniční účastníky: (KB Brno-Černá Pole, Merhautova 1, 631 32 Brno, Česká republika; IBAN: CZ 7001000000007200310267, SWIFT:  KOMBCZPPXXX)

Spolu pořádající instituce

 • Mendelova univerzita v Brně - Agronomická fakulta

 • Společnost pro výživu

 • Státní zemědělská a potravinářská inspekce

 • Veterinární a farmaceutická univerzita Brno - Fakulta veterinární hygieny a ekologie

 • Česká společnost chemická - Odborná skupina pro potravinářskou a agrikulturní chemii

 • Česká akademie zemědělských věd - Odbor výživy obyvatelstva a jakosti potravin

Odborný výbor konference

 • Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. (VŠCHT v Praze)

 • Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. (VFU Brno)

 • Doc. Ing. Růžena Uherová, PhD. (STU Bratislava)

 • Prof. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D. (MENDELU)

 • Doc. Ing. Šárka Nedomová, Ph.D. (MENDELU)

Organizační výbor konference

 • Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D. (garant konference)

 • Ing. Libor Kalhotka, Ph.D.

 • Ivana Kučínská (asistentka)

 • Ing. Roman Pytel

Sponzoři a mediální partneři

Tato akce se koná za přispění nebo záštitou následujících institucí a firem:

 • Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně 

 • ACO Stavební prvky spol. s r.o.

 • LABOSERV, s.r.o.

 • HELAGO-CZ s.r.o.

 • MASO (mediální partner konference, odborný časopis pro obor zpracování masa uvedený v seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice s přiděleným ISSN 1210-4086)

 • Výživa a potraviny (recenzovaný odborný časopis Společnosti pro výživu uvedený v seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice s přiděleným ISSN 1211-846X)

 • CTT MENDELU (CP) - Centrum transferu technologií MENDELU

"Na této konferenci byla v rámci prezentace využita zařízení a prostory financované z projektu OP VaVpI CZ.1.05/4.1.00/04.0135 Výukové a výzkumné kapacity pro biotechnologické obory a rozšíření infrastruktury."

Program konference

08:00 -- 09:00 Registrace účastníků, instalace vývěskových sdělení (posterů)

09:00 Zahájení konference, přivítání účastníků, úvodní slovo

09:15 -- 10:40 Vyžádané přednášky I.

 • Jelen, P. (University of Alberta, CAN): Enzymatické modifikace laktosy -- od bezlaktosového mléka k oligosacharidům

 • Tláskal, P. (FN Motol, Praha, SPV): Zdraví a kuchyňská sůl - výzva k nové formulaci potravin

 • Dostálová, J. (VŠCHT, Praha, SPV): Luštěniny ve výživě člověka

 • Komprda, T. (MENDELU): Vliv přídatných látek na obsah akrylamidu v perníku

10:40 -- 11:00 Diskuze

11:00 -- 11:30 Přestávka, prohlížení posterů, občerstvení

11:30 -- 13:30 Vyžádané přednášky II.

 • Kameník, J. (VFU Brno): Aktuální trendy v oboru zpracování masa ve střední Evropě

 • Šimůnek, J. (MU Brno): Možné mikrobiální riziko spojené s pokrmy připravovanými technologií sous-vide

 • Saláková, A. (VFU Brno): Hodnocení kvality tepelně opracovaných masných výrobků

 • Smetana, P. -- Bedrníček, J. (JČU): Možnosti zvyšování obsahu antioxidantů a antioxidační aktivity masných výrobků přírodními látkami

 • Kouřimská, L. (ČZU Praha): Metrologie v oblasti potravin a výživy

13:30 -- 13:45 Diskuze

13:45 -- 15:00 Přestávka na oběd (budova X - nová menza)

15:00 -- 16:00 Prohlídka budovy M2 -- poloprovozních laboratoří Ústavu technologie potravin

09:00 -- 16:00 Vývěsková sdělení a diskuse u nich (chodba před konferenční místností)

 • Abdullah, F.A.A. et al. (VFU Brno): Selected properties of family (village) chickens
 • Adamcová, M. et al. (VŠCHT v Praze): Vliv náhrad chloridu sodného na kvalitu šunky
 • Bartáková, K. et al. (VFU Brno): Konjugovaná kyselina linolová v ovčím a kozím mléce
 • Borkovcová, I. et al. (VFU Brno): Porovnání obsahu riboflavinu v různých druzích mléka
 • Burdová, E. et al. (MENDELU): Nový obalový materiál a jeho vliv na mikrobiologické parametry vybraných čajů
 • Dluhošová, S. et al. (VFU): Optimalizace metody QuEChERS pro stanovení fluorochinolonových antibiotik v medu
 • Đorđevic Đ., et al. (VFU Brno): How much does it cost sushi meal exotic characteristics and its beneficial fatty acids composition?
 • Đorđevic Đ., et al. (VFU Brno): Influence of sushi ingredients ratio on sushi meal microbiological profile
 • Dračková, E. et al. (MENDELU): Vyhodnocení technologické kvality a barvy masa býků českého strakatého plemene skotu
 • Drdolová, Z. et al. (SPU v Nitre, SVK): Detekcia zvieracích druhov v párkoch pomocou dna microarray techniky
 • Gál, R. et al. (UTB Zlín): Analýza využití a aplikace hydrokoloidů v drůbežích masných výrobcích
 • Golian, J. et al. (SPU v Nitre, SVK): Alergény slepačích vajec
 • Hernández Kong, J. L. et al. (MENDELU): The options of production of gluten-free pasta and bread for celiac people
 • Hrušková, M. et al. (VŠCHT v Praze): Fonio -- vliv přídavků na kvalitu cereálních výrobků
 • Jandlová, M. et al. (MENDELU): Senzorické hodnocení sušenek vyrobených s různými sladidly
 • Jandlová, M. et al. (MENDELU): Estery kyseliny ftalové v obalech masných a mléčných výrobků
 • Jůzl, M. et al. (MENDELU): Hodnocení jakosti brambor pěstovaných při kapkové závlaze
 • Kos, I. et al. (University of Zagreb, HR): Incidence and characterization of pork quality classes in a commercial slaughterhouse
 • Kouřil, P. et al. (MENDELU): Hmyz chovaný pro potravinářské využití -- srovnání produkce skleníkových plynů u Tenebrio molitor s jinými hospodářskými zvířaty
 • Kruczek, M. et al. (University of Agriculture in Krakow, PL): New registration procedure of novel food
 • Maco, R. et al. (MENDELU): Kvalita zrna sladovnického ječmene při uplatnění mimokořenové výživy
 • Miháliková, D. et al. (SPU, Nitra, SVK): Bielkovinový profil obilnín, pseudoobilnín a strukovín
 • Mihok, M. et al. (SŠ Brno, Charbulova): Vliv úpravy suroviny na výtěžnost a texturní vlastnosti rybích klobás
 • Müllerová M. et al. (MENDELU): Sledování vybraných parametrů jakosti hovězího masa plemene České strakaté během zrání
 • Smetanová, H. et al. (ELISA development, s.r.o.): Matricový efekt potravin a potravinových doplňků na stanovení potravinových alergenů ELISA testy
 • Svobodová, A. et al. (VÚB, Havlíčkův Brod): Vliv dusíkatého hnojení na výnos brambor a kvalitu hlíz
 • Škrovánková, S. et al. (UTB Zlín): Analytické a antioxidační parametry různých druhů cibule
 • Švec, I. et al. (VŠCHT v Praze): Fonio -- vliv přídavků na chování kompozitních mouk
 • Šulcerová, H. et al. (MENDELU): Školený hodnotitel nebo běžný spotřebitel? Porovnání výsledků senzorické analýzy rumpsteaku
 • Vrtílek, P. et al. (MENDELU): Vliv předplodiny na vybrané kvalitativní parametry zrna ozimé pšenice v roce 2016
 • Zábrodská, B. et al. (VFU Brno): Hodnocení jakosti medů od českých včelařů z roku 2016
 • Zigmundová, V. et al. (MENDELU): Kvalita pšeničné mouky českých a zahraničních výrobců

Doprovodný program konference

Jako každým rokem jsou osloveni odborníci z řad tuzemských či zahraničních pracovníků vědy a výzkumu nebo odborníci z praxe, aby vystoupili s vyžádanou přednáškou pro studenty a akademické pracovníky MENDELU.

ÚTERÝ - 28. 2. 2017

11:00 -- 13:00 VYŽÁDANÁ PŘEDNÁŠKA (BUDOVA M2 -- 1.NP -- UČEBNA M1.03)

Jako každým rokem jsou osloveni odborníci z řad tuzemských či zahraničních pracovníků vědy a výzkumu nebo odborníci z praxe, aby vystoupili s vyžádanou přednáškou pro studenty a akademické pracovníky MENDELU.

 • Šedivák, P. (MVČR): Potravinářská mikrobiologie ve vztahu k dozoru v oblasti společného stravování

DEN S MLÉKEM NA MENDELU

ČTVRTEK - 2. 3. 2017

11:00-13:00 DEN S MLÉKEM NA MENDELU (AULA MENDELU, BUDOVA A, 2. NP)

Odborníci VaV vystoupí s níže uvedenými tématy pro akademické pracovníky a studenty MENDELU (budova A -- druhé patro -- aula).

 • Jelen, P. (University of Alberta, CAN): Technologická a fyziologická funkčnost mléčných proteinů

 • Samková, E. (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích): Trendy ve využití kyseliny mléčné

 • Horáčková, Š. a Plocková, M. (VŠCHT v Praze): Bakterie mléčného kvašení a aplikace probiotik

 • Kalhotka, L. (MENDELU): Kvalita farmářských sýrů pohledem mikrobiologa mikroorganismy jako původci vad a kažení sýrů

 • Čejna, V. (SAVENCIA, Fromage and dairy): Novinky ze světa sýrů a specialit Foodservice

Ke zdárnému průběhu Dne s mlékem významně přispěla firma SAVENCIA Fromage & Dairy Czech Republic, a.s., které tímto děkujeme.

Dokumenty

NázevDatum dokumentuModifikacePříloha
Fulltextový sborník XLIII. Konference o jakosti potravin a potravinových surovin06. 03. 201706. 03. 2017 15:05:53  
ID2017_PROGRAM24. 02. 201724. 02. 2017 07:56:35  
ID2017_Planek arealu24. 02. 201724. 02. 2017 13:39:46  
ID2017_Cirkulář akce04. 01. 201710. 01. 2017 07:56:21  43_ID_2017_cirkular__.pdf  
ID2017_Vzor příspěvku pro sborník04. 01. 201704. 01. 2017 11:42:39  
ID2017_Prihlaska ucastnici04. 01. 201704. 01. 2017 12:29:03  
ID2017_Registration form_english04. 01. 201704. 01. 2017 12:29:53  
ID2017_Informations_english04. 01. 201706. 01. 2017 13:53:49  43_ID_2017_informations_english_.pdf