Main page

Name of the department

234 - Department of Food Technology
Zemědělská 1, 61300 Brno - budova M, N
Phone: +420 545 133 190 Fax: +420 545 133 190
E-mail: alzbeta.jarosova [at] mendelu.cz
Head of department: Ing. Tomáš Gregor, Ph.D.
Further information: Staff / Courses taught

Information on department

Ústav technologie potravin se nachází ve dvou pavilonech v areálu Mendelovy univerzity v Černých polích v Brně - v pavilonu M a v pavilonu N. Studenti mohou studovat bakalářký studijní program v oboru Technologie potravin a navazující magisterský studijní program v oborech Technologie potravin, Jakost a zdravotní nezávadnost potravin a Ekotrofologie. Absolventi jsou obecně orientováni na hodnocení, zpracování a realizaci technologií rostlinných a živočišných výrob. Mohou se uplatnit v zemědělských i zpracovatelských podnicích různých typů, v obchodních organizacích, ve službách pro zemědělství a potravinářství, v kontrolních institucích pro jakost zemědělských produktů, a také v zemědělském a potravinářském výzkumu a školství. Mají znalosti o zemědělské výrobě, o složení a vlastnostech rostlinných i živočišných zemědělských produktů a o faktorech ovlivňujících jejich jakost. Teoretickým základem studia jsou předměty z oboru přírodních věd - chemie, biologie, matematika, fyzika. Na tyto předměty navazují aplikace teoretického základu dalších disciplín. Hlavními odbornými disciplínami jsou technologie výroby cukru a škrobu, sladu, kvasného průmyslu, zpracováni olejnin, zpracování mléka, jatečných zvířat, masa, konzumních vajec, sladkovodních ryb a ostatních živočišných produktů. Je kladen i důraz na senzorickou analýzu, výživu člověka, potravinářskou legislativu a hygienu potravin, pro tyto obory jsou k dispozici specializované laboratoře, jako jsou laboratoř senzorické analýzy, laboratoř GC a HPLC a  mikrobiologická laboratoř. Potřebné technické vzdělání s přehledem o potravinářských strojích a výrobních linkách umožní absolventovi i zvládnuti principu procesů v technologických provozech při současném respektování ekologických požadavků. Odborné zaměření dotváří výuka ekonomiky a managementu se zaměřením na zemědělství a potravinářský průmysl. Absolventi oboru musí dále ovládat i příslušnou legislativu, aby pro realizaci zpracování zemědělských produktů a výroby potravin mohly být vytvořeny naležité předpoklady i pro jejich uplatnění na mezinárodním trhu. Součástí ústavu jsou i poloprovozní celky sladovny, minipivovaru, masné výroby, cukrářské dílny, pekárny a zpracování mléka, kde probíhají simulace výrob a zpracování surovin na finální produkty, ladění a modifikace receptur, stejně jako i spolupráce s externími potravinářskými podniky, kde studenti nacházejí místa pro své odborné praxe a často i zaměstnání po studiu.

Počet zaměstnanců: 22, z toho učitelů 13.

Počet vyučovaných předmětů: 50 

Činnost ústavu zahrnuje část pedagogickou, vědeckovýzkumnou a poradenskou. Problematika potravin na bázi rostlinných a živočišných surovin, potravinářské legislativy a hygieny potravin je rovnoměrně rozdělena mezi jednotlivé učitele ústavu, kteří v rámci vlastní specializace zadávají témata bakalářských a diplomových prací a podílejí se na řešení výzkumných úkolů a výzkumného záměru ústavu.

Vybavení ústavních laboratoří umožňuje analyzovat základní rostlinné a živočišné suroviny včetně potravin z nich vyrobených a dále stanovit hygienickou způsobilost potravin. Ke specializovaným laboratořím patří především laboratoře:

  • senzorické analýzy

  • mikrobiologická

  • biotechnologická

  • GC a HPLC

  • technologie tuků

  • zpracování obilovin

  • analýzy masa a vajec

  • technologie kvasného průmyslu

  • fyzikální vlastnosti potravin

  • a ostatní instrumentální techniky analýzy.

V laboratořích je možno provést analýzu surovin, meziproduktů a finálních produktů potravinářských výrob. V rámci technologického procesu je pak možné sledovat veličiny důležité z hlediska jakosti finálního produktu a tyto veličiny účelně ovlivňovat.

Ústav technologie potravin pořádá nebo zaštiťuje i množství seminářů a kurzů, jejichž počet v čase neustále roste, stejně jako jejich kvalita a účast tuzemských i zahraničních vědců. Odkaz na semináře najdete v menu pod heslem Konference a semináře.

Výroční zprávy ústavu