Milk Day at MENDELU 2020 as Accompanying program – Conference MendelNet 2020 was canceled due to restrictions and epidemiological situation in the Czech Republic (COVID-19).

Press Release:

Dear participants of the MendelNet 2020 conference!

Due to the current development of the situation with COVID-19, we have decided to cancel this year's MendelNet conference, scheduled for 11 November 2020 at the Mendel University in Brno, without compensation. However - all submitted papers are further processed and in the event that they pass the opposition procedure (deadline postponed to November 11, 2020), they will be included in the proceedings sent at the end of the year for evaluation by Clarivate for inclusion in the WoS database (CPCI). For this year, the condition of active presentation of the topic at the conference is no longer necessary. The accompanying program "Milk Day at MENDELU 2020", scheduled for November 12, 2020, is also canceled.

We hope that you will continue to support us in the future, and if the epidemic situation allows, we believe that we will meet in 2021 at the 28th year of the conference.

For the conference organizing committee,

Radim Cerkal

 

Below on the page you will find information about the originally intended and planned event, which has already been canceled for the second time. We hope that next year will bring better conditions for educational events and conferences.

Date: 12th November 2020

Place: Main auditorium (aula)

Deadline for registration: 6th November 2020

Registration link: TBD

Contact e-mail: mleko@mendelu.cz

Registration Form: link

Preliminary programme

9:00 - 12:30

 • Hanuš, O. (VÚM, Prague): Possible influence of changes in the feed base of an agricultural enterprise on the quality of raw milk
 • Legarová, V. (CULS, Prague): Buffalo milk, its composition and comparison with cow's milk
 • Dostálová, J. (ICT, Prague): Replacement of milk and dairy products by plant alternatives
 • Čejna, V. (SAVENCIA Fromage & Dairy): Current nutritional trends in dairy gastronomy
 • Čuboň, J. (SPU, Nitra, Slovakia): Quality assessment of traditional Slovak steamed cheese Korbáčik

12:30 - 13:30 BREAK

13:30 - 16:00

 • Kopáček, J. (ČMSM): The Current State of World Cheese Making
 • Pachlová, V. (TBU, Zlín): Possibilities of reducing the content of biogenic amines in cheeses
 • Kalhotka, L. (MENDELU, Brno): Microbiology of Cottage Cheese
 • Saláková, A. (MENDELU, Brno): 18 months with cheeses from Czech shops

Admission to the DAY WITH MILK AT MENDELU is free. The lecture series is primarily intended for students, but also for the general public and professionals.

For the conference organizing committee

Miroslav Jůzl

 


 

Den s mlékem na MENDELU 2020 jako doprovodný program – Konference MendelNet 2020 byla zrušena z důvodu omezení a epidemiologické situace v České republice (COVID-19).

 

Tisková zpráva:

Vážení účastníci konference MendelNet 2020!

 

Vzhledem k aktuálnímu vývoji situace s COVID-19 jsme se rozhodli letošní konferenci MendelNet, plánovanou na 11. 11. 2020 v prostorách Mendelovy univerzity v Brně, bez náhrady zrušit. Nicméně – všechny zaslané příspěvky dále procesujeme a v případě, že projdou oponentním řízením (deadline posunuto do 11. 11. 2020), budou zařazeny do sborníku odesílaného koncem roku k evaluaci společnosti Clarivate pro zařazení do databáze WoS (CPCI). Pro letošní rok tak odpadá podmínka aktivní prezentace tématu na konferenci. Zrušen je i doprovodný program „Den s mlékem“, plánovaný na 12. 11. 2020.

 

Doufáme, že nám do budoucna zachováte přízeň a pokud to epidemická situace dovolí tak věříme, že se potkáme v roce 2021 na 28. ročníku konference.

 

Za organizační výbor konference

 

Radim Cerkal

 

 

Níže na stránce najdete informace o původně zamýšlené a plánované akci, která již byla podruhé zrušena. Doufáme, že příští rok sebou přinese lepší podmínky pro vzdělávací akce a konference.

Datum: 12. listopadu 2020

Místo: budova A, aula

Deadline pro registraci: 6. listopadu 2020

Registrace na adrese: TBD

Kontaktní e-mail: mleko@mendelu.cz

Přihláška na tomto odkaze: link

Předběžný program

9:00 – 12:30

 • Hanuš, O. (VÚM, Praha): Možný vliv změn v krmivové základně zemědělského podniku na kvalitu syrového mléka
 • Legarová, V. (ČZU, Praha): Buvolí mléko, jeho složení a porovnání s mlékem kravským
 • Dostálová, J. (VŠCHT, Praha): Náhrada mléka a mléčných výrobků rostlinnými alternativami
 • Čejna, V. (SAVENCIA Fromage&Dairy): Současné nutriční trendy v mlékárenské gastronomii
 • Čuboň, J. (SPU, Nitra, Slovensko): Hodnotenie kvality tradičného slovenského pareného syra Korbáčik

12:30 – 13:30 PŘESTÁVKA

13:30 – 16:00

 • Kopáček, J. (ČMSM): Současný stav světového sýrařství
 • Pachlová, V. (UTB, Zlín): Možnosti snížení obsahu biogenních aminů v sýrech
 • Kalhotka, L. (MENDELU, Brno): Mikrobiologie tvarůžků
 • Saláková, A. (MENDELU, Brno): 18 měsíců se sýry z českých obchodů

 

Vstup na DEN S MLÉKEM NA MENDELU je volný. Přednáškový cyklus je primárně určen pro studenty, ale i širokou veřejnost a odborníky.

 

Za organizační výbor konference,

 

Miroslav Jůzl