Historie Ústavu technologie potravin

 

Výuka potravinářských disciplín má na naší univerzitě bohatou historii. Stávající učitelé mohou navázat na dnes již stoletý odkaz významných potravinářských osobností, které zde působily. 

Zřízením Vysoké školy zemědělské v Brně v r. 1919 byla současně zahájena i výuka potravinářství. Již v roce 1919 profesor Václav Vilikovský vyučoval předmět „Zemědělský průmysl“. 

Významný rozvoj zaznamenala výuka potravinářských disciplín po 2. světové válce.  V roce 1948 - 1952 byl zřízen na VŠZ technologický odbor, kde působily významné osobnosti jako prof. Bohumil Hošpes, který zajišťoval výuku lihovarnictví a škrobárenství. Působil zde i docent Emil Slavíček, který se věnoval problematice cukrovarnictví. Pod vedením prof. Josefa Prokše se rozvíjela problematika laktologie a mlékárenství. V této době  prof. Vladimír Kyzlink založil obor „Zpracování ovoce a zeleniny“ a  „Konzervace neúdržných potravin“. Pozornost byla věnována i problematice „Ekonomie zemědělství a potravinářství“ pod vedením prof. Františka Loma.

V roce 1952 došlo k přesunu technologického směru včetně studentů do Prahy na VŠCHT Praha, která byla vyčleněna jako nově vzniklá vysoká škola z tehdejšího svazku ČVUT a její součástí byla i potravinářská fakulta. S tím odešla i řada významných osobností.

Výuka potravinářských technologií na VŠZ v Brně ale pokračovala. Prof. František Šebela vedl katedru Technologie a laktologie. Problematice rostlinných technologií se věnoval prof. František Dudáš. S tím, jak se rozvíjely potravinářské disciplíny, rostla i potřeba jejich seskupení a tím i snahy o vznik potravinářské fakulty.

Tyto snahy vyvrcholily v letech 1992 - 1993, kdy vznikl potravinářský obor, na kterém v té době působili významní odborníci: prof. Ivo Ingr, který se věnoval především problematice masa a masných výrobků, oblast laktologie zajišťoval prof. Stanislav Gajdůšek, technologie zpracování rostlinných produktů rozvíjeli Doc. Miloš Pelikán a prof. František Dudáš.

Významným krokem pro konsolidaci výuky potravinářství na univerzitě byl v roce 1995 vznik Ústavu technologie potravin, který v současnosti zajišťuje výuku studentů oboru Technologie potravin, Fytotechnika, Všeobecné zemědělství, Zootechnika a nabízí řadu volitelných předmětů, které jsou k dispozici studentům celé univerzity.

 

Historie nekončí a každý den něco nového začíná. 

 

 

18. března 2022 (doc. Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D):

 

"Ústav technologie potravin je pracovištěm Agronomické fakulty, které má z mého pohledu bezesporu klíčové postavení a nezanedbatelný potenciál.

 

  1. Ústav je svým vymezením činnosti v oblasti pedagogické i vědecko-výzkumné na samém vrcholu zemědělské vertikály, která končí oblastí zpracování zemědělských materiálů a produktů. Je tedy nejblíže finálnímu a klíčovému výstupu ze zemědělství, a sice k potravinám a na druhou stranu i ke klíčovému uživateli, a tím je spotřebitel.
  2. Máme blízko ke spotřebiteli, máme blízko k lidem zabývajícím se potravinami mimo univerzitu a problematika naší činnosti v oblasti výuky, výzkumu a vývoje je srozumitelná a blízká každému člověku.
  3. Díky kontaktům, které za dobu existence ústav získal, máme blízko k výrobcům i dozorovým orgánům.
  4. Ústav má k dispozici poloprovozní laboratoře a řadu pracovníků, kteří ovládají jak technologie zpracování potravin, tak pro potravinářství nezbytné analytické metody. Zároveň máme přehled o trendech ve vývoji nových postupů a produktů dle soudobých trendů. Toto je základ, který nám umožňuje kombinovat atributy akademického pracovníka a specialisty, který má blízko ke komercionalizaci a praktické výrobě.
  5. Do budoucna bude oblast výroby potravin nabývat na stále větší důležitosti. Nestačí pouze nakupovat potraviny z tržní sítě a analyzovat je."