Logo ID2019XLV. Konference o jakosti potravin a potravinových surovin „Ingrovy dny 2019“

Termín konference:  6. března 2019

Termín doprovodných akcí:  4 – 7. března 2019

Místo konání:  aula MENDELU (2. patro), Zemědělská 1, Brno

Kontakt na pořadatele: ingrovy.dny@mendelu.cz

 

Hlavním zaměřením odborné konference s mezinárodní účastí konané 6. března 2019 na půdě Mendelovy univerzity v Brně je problematika jakosti a zdravotní nezávadnosti potravin rostlinného a živočišného původu. Tato odborná akce je příležitostí k setkání odborníků v oblasti výroby, kontroly a hodnocení jakosti potravin z vědeckých institucí, dozorových orgánů a praxe. V letošním roce akce probíhá v rámci oslav 100 let MENDELU.

 

Termín pro přihlášení k aktivní nebo pasivní účasti je prodloužen do 15. února 2019. Příspěvky k aktivní účasti zasílejte do 15. února 2019 na e-mail: ingrovy.dny@mendelu.cz

 

Údaje pro platbu vložného:

Vložné je 960 Kč vč. DPH (zahrnuje sborník, občerstvení a oběd). V případě účasti na společenském večeru (od 18:00) činí vložné 1200 Kč vč. DPH. Pro účastníky, kteří nemají zájem o oběd, je naopak částka ponížena na 840 Kč vč. DPH. Termín pro zaplacení vložného je prodloužen do 15. února 2019. V případě zájmu je možné rezervovat ubytování na kolejích AKADEMIE.

Účet Mendelovy univerzity v Brně (IČO: 62156489), číslo účtu 7200310267/0100, variabilní symbol 2190041, konstantní symbol 308. Do poznámky k platbě uveďte jméno účastníka.

Zahraniční účastníci: KB Brno-Černá Pole, Merhautova 1, 631 32 Brno, Česká republika; IBAN: CZ 7001000000007200310267, SWIFT: KOMBCZPPXXX


 

PROGRAM KONFERENCE

8:30 – 9:00 Prezence

9:00 – 9:15 Zahájení konference, přivítání účastníků, úvodní slovo

9:15 – 10:20 První blok vyžádaných přednášek

 • Klanica, M. (SZPI): Poznatky z kontrolní činnost Státní zemědělské a potravinářské inspekce v roce 2018
 • Dostálová J. (VŠCHT, SPV): Průmyslově zpracované potraviny - pozitiva a negativa
 • Tremlová, B. (VFU): 100 let výuky hygieny potravin na VFU Brno
 • Kameník, J. (VFU, MASO): Aktuální produkce masa ve vybraných zemích světa a v EU

10:20 – 10:40 Diskuze

10:40 – 11:15 Přestávka, prohlížení posterů, občerstvení

11:15 – 12:10 Druhý blok vyžádaných přednášek

 • Hrušková, M. (SPM Praha): Metody hodnocení jakosti mouky inovace laboratorní techniky
 • Faměra, O. (ČZU): Akrylamid – nežádoucí i žádoucí látka v potravinách
 • Horna, A. (RADANAL, SPV): Sledování antioxidačních látek v ovoci
 • Gregor, T. (MENDELU): Výroba piva pětkrát jinak

12:10 – 12:20 Diskuze

12:20 – 12:40 Přestávka, prohlížení posterů, občerstvení

12:40 – 13:30 Třetí blok vyžádaných přednášek

 • Jůzl, M. (MENDELU): Kvalitativní parametry vepřového výsekového masa a jejich hodnocení
 • Ježek, F. (VFU, MASO): Testování individuální senzitivity osob k látkám odpovědným za kančí pach
 • Adámková, A. (UTB Zlín): Sledování obsahu tuku potemníka moučného a jeho konzumace jako nové potraviny v ČR

13:45 – 15:00 Přestávka na oběd (budova O)

15:00 – 16:00 Prohlídka budovy M2 — poloprovozních laboratoří Ústavu technologie potravin

15:00 – 16:00 Workshop a setkání s tématem Problematika kvality brambor v měnících se agroekologických podmínkách (prof. Hřivna a kol., v rámci spolupráce s firmou Beskyd Fryčovice, program rozvoje venkova)


 

09:00 – 16:00 Vývěsková sdělení a diskuse u nich (budova A, 2. patro, chodba před aulou)  POSTEROVÉ PLOCHY MAJÍ ROZMĚR 750 x 1000 mm

POSTEROVÁ SEKCE

 1. Bárta, J. et al. (JČU, České Budějovice): Vliv teploty sušení hlíz topinamburu (Helianthus tuberosus L.) na vaznost vody a tuku připravené topinamburové mouky
 2. Benešová, L. et al. (SPU Nitra, Slovensko): Sledovanie preferencií spotrebiteľov údených syrov pomocou techniky preferenčního mapovania
 3. Bílková, A. et al. (UK Praha, VŠÚO Holovousy): Monitoring vybraných fenolických sloučenin v plodech jabloní s ohledem na různé podmínky skladování
 4. Bogdanovičová, K. et al. (VFU Brno): Rizika konzumace balených pokrmů z pohledu výskytu původců alimentárního onemocnění
 5. Brychta, V. (MZe): EFSA Knowledge Junction – otevřený přístup k vědeckým informacím a nástrojům hodnocení rizika
 6. Dluhošová, S. et al. (VFU Brno): Optimalizace metod pro stanovení sulfonamidů v medu
 7. Dorotíková, K. et al. (VFU Brno): Vliv osobní a provozní hygieny na kontaminaci pokrmů bakterií Bacillus cereus v rámci provozoven stravovacích služeb
 8. Drdolová, Z. et al. (SPU Nitra, Slovensko): Autentifikácia udeného ovčieho syra microarray technikou
 9. Hřivna, L. et al. (MENDELU): Pevnost hlíz brambor a barva dužniny je určující z pohledu jejich potravinářského využití
 10. Hřivna, L. et al. (MENDELU): Vliv hmotnosti hlíz brambor na jejich chemické složení
 11. Jančíková, S. et al. (VFU Brno): Senzorická analýza džemů s přídavkem bambusové vlákniny
 12. Jůzl, M. sen. et al. (MENDELU): Sledování jakosti hlíz brambor v závislosti na optimalizaci dávky a frekvence kapkové závlahy v suchých oblastech
 13. Kouřil, P. et al. (MENDELU): Porovnání mikrobiomu mezi vybranými druhy jedlého hmyzu
 14. Kulma, M. et al. (ČZU Praha): Vliv pohlaví na nutriční hodnotu cvrčka domácího
 15. Langová, R. et al. (MENDELU): Monitoring ftalátů v zemědělských půdách čr v roce 2018
 16. Macharáčková, B. et al. (VFU Brno): Vliv technologie sous vide na obsah prvků a hmotnostní ztráty ve vepřovém mase
 17. Matejovičová, M. (MENDELU): Možnosti využití kometové analýzy při identifikaci potravin ošetřených ozářením
 18. Piechowiczová, M. et al. (MENDELU): Výživová hodnota vybraných masných výrobků a její označení
 19. Punčochářová, L. et al. (VUT Brno): Aronie a bez černý – malé plody, ale velký benefit
 20. Sehonová, P. et al. (VFU Brno): Výskyt mykotoxinů v potravinách
 21. Svobodová, A. et al. (VÚB Havlíčkův Brod): Vliv genotypu topinamburu na obsah inulinu v hlízách
 22. Šubrtová, M. et al. (VŠÚO Holovousy): Variabilita genotypů jablek pro zpracování
 23. Švec, I. et al. (VŠCHT Praha): Technologická kvalita a nutriční přínos různých kompozitních mouk
 24. Tůma, R. (MENDELU): Hodnocení účinnosti předchlazovacích metod na hlávkovém zelí
 25. Začal, J. et al. (MENDELU): PARKISS univerzální měřící systém

 


 

DOPROVODNÝ PROGRAM

6.  3. 2019 cca 16:00-18:00 Posezení na ústavu technologie potravin, prezentace činnosti a výrobků, poté kontinuálně přejde ve Společenský večer k ID 2019

7. 3. 2019 Den s mlékem (budova A, 2. patro, aula)

7. 3. 2019 Promítání filmu The milk system (budova A, 2. patro, aula)


 

PROGRAM DNE S MLÉKEM (7. 3. 2019) přednáškového cyklu v rámci „Ingrových dnů 2019“

7. 3. 2019: 9:00 – 14:30 Místo konání: aula Mendelovy univerzity v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno 
 
9:00 – 12:30
 • Kopáček, J. (ČMSM): Česká republika – země sýrů
 • Vorlová, L. (VFU): Nutriční parametry bovinního i nebovinního českého mléka
 • Čurda, L. (VŠCHT): Intolerance laktosy a mléčné výrobky
 • Golian, J. (SPU Nitra, Slovensko): Úloha mlieka a mliečnych výrobkov v systéme výživovej politiky štátu
 • Čejna, V. (SAVENCIA Fromage&Dairy): Aktuální trendy sýrařské gastronomie

13:00 – 14:30
 • Kouřimská, L. (ČZU): Velbloudí mléko – složení, nutriční hodnota a možnosti zpracování
 • Vítová, E. (VUT): Senzorická kvalita tavených sýrových analogů s přídavkem rostlinných tuků
 • Kalhotka, L. (MENDELU): Mikrobiologická kvalita mléka a mléčných výrobků
 • Saláková, A. (MENDELU): Označování mléčných výrobků
 
Po přednáškách je plánováno promítání filmu "THE MILK SYSTEM" od 15:00 s následnou diskuzí.
 
Vstup na DEN S MLÉKEM NA MENDELU a na promítání filmu je volný. 
 
 
PODĚKOVÁNÍ
 

Mediální partneři:

Časopis MASO (ISSN 1210-4086)

Časopis Výživa a potraviny (ISSN 1211-846X)

 

Firmy a společnosti:

AROMATICA CZ s.r.o.

HELAGO-CZ s.r.o.

LABOSERV s.r.o.


 

ODBORNÝ VÝBOR KONFERENCE

prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. (VŠCHT v Praze)

doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. (VFU Brno)

prof. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D. (MENDELU)

doc. Ing. Šárka Nedomová, Ph.D. (MENDELU)

doc. Ing. Ružena Uherová, PhD. (STU Bratislava)


 

ORGANIZAČNÍ VÝBOR KONFERENCE

Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D. - garant akce

doc. Ing. Libor Kalhotka, Ph.D.

Ing. Alena Saláková, Ph.D.

Ing. Roman Pytel

Ivana Kučínská - asistentka garanta

a kolektiv pracovníků a studentů Ústavu technologie potravin, Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně


 Dokumenty

 


SBORNÍKY Z UPLYNULÝCH LET